สศก.ประเมินรายได้ภาคเกษตรโต 3.5% ใต้แชมป์

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                                       จริยา สุทธิไชยา

“สศก.” ประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยปีนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น คาดจะโต 2.5-3.5% เกิดจากปัจจัยธรรมชาติที่เอื้อต่อการผลิต ชี้ภาคใต้มีแนวโน้มขยายตัวมากที่สุด

          นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์และประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยทุกสาขาการผลิตทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร และป่าไม้ มีแนวโน้มขยายตัว มีปัจจัยเชิงบวกหลายประการ อาทิ สภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มทิศทางดีขึ้น และแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและแปรรูปอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก และสอดคล้องกับสตอกผลผลิตโลกที่ลดลง รวมถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2560 มีทิศทางดีขึ้น

         สำหรับปัจจัยเกื้อหนุนในประเทศที่สำคัญมาจากนโยบายขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ ศพก. 882 ศูนย์ Agri-Map ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ การสร้าง Smart /Young Smart Farmer และยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเฉลี่ย 160,835บาทต่อครัวเรือน สัดส่วนรายได้จากผลผลิตพืชร้อยละ 70.98 ผลผลิตสัตว์ร้อยละ 25.43 และรายได้ทางการเกษตรอื่นร้อยละ 3.59 ซึ่งกลุ่มสินค้าเกษตรสำคัญ ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามลำดับ

         อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรแบบรายภาค พบว่า ทุกภาคมีแนวโน้มขยายตัวปรับตัวดีขึ้น โดยภาคใต้มีการขยายตัวมากที่สุด รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ โดยภาคใต้คาดว่าภาคเกษตรจะขยายตัวร้อยละ 3.6-4.6 สินค้าเกษตรสำคัญที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) และกุ้งเพาะเลี้ยง เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร222,622 บาทต่อครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4– 3.4 สินค้าที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา หอมแดง โคเนื้อ และไก่เนื้อ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการจับสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร 107,007 บาทต่อครัวเรือน

        ภาคกลางคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 – 3.2 สินค้าเกษตรสำคัญที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด และเงาะ) อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ไก่เนื้อ สุกร ปลาน้ำจืด และกุ้งเพาะเลี้ยง เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร 264,395 บาทต่อครัวเรือน และภาคเหนือคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6-2.6 สินค้าเกษตรสำคัญที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวนาปรัง ลำไย อ้อยโรงงาน ลิ้นจี่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน เกษตรกรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร 167,854 บาทต่อครัวเรือน

ที่มา- กรุงเทพธุรกิจ