ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ รับกระแสคนรักสุขภาพ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายพิบูลย์ หัตกิจโศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมการผลิต การแปรรูป โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP และ Organic ผ่านโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ เพื่อผลิตพืชผักปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มมากกว่า 93 กลุ่ม มีสมาชิกมากกว่า 1,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ใน 11 อำเภอ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ครอบคลุมทั้งกลุ่มพืชผักผลไม้ เกษตรแปรรูป ปศุสัตว์ และประมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร บางกลุ่มประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ หรือพบปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ และที่สำคัญปัญหาด้านการตลาด ที่จะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่แน่นอน จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเกิดช่องทางการค้าระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้ชื่อ “ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน

นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากโครงการกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร คือ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พร้อมผลักดันให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ภายในปี 2563

ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ มีการจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ปลอดภัย ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากโครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พืชผักจากสหกรณ์ผลินผักน้ำดุกใต้ จำกัด สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด อเมโซนออร์แกนิกส์ เช่น ผักสลัด ผักกาดขาว เบบี้แครอท บล็อคโคลี่ ถั่วหวาน กะหล่ำดอก พืชผักจากกลุ่มอินทรีย์และผลิตผักปลอดภัยนางั่ว กลุ่มพืชผักจากหนองนารี เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน เสาวรส สตอเบอร์รี่ ข้าวลืมผัว แมคคาเดเมีย อาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดและสินค้าแปรรูปจากเห็ด ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์สินค้าของดีจังหวัดเพชรบูรณ์  อีกทั้งสินค้าOTOP สินค้าแปรรูป และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย  นายสุพล กล่าว

ผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปเพชรบูรณ์ ไปกราบพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติหรือที่ชาวเพชรบูรณ์เรียกกันว่าพระใหญ่ แวะตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ที่เป็นลานกว้างด้านข้าง เลือกซื้อสินค้าปลอดภัยมาตรฐาน GAP และ Organic เปิดให้บริการทุกวัน หรือใครที่ชอบออกกำลังกาย ยังมีลู่วิ่ง มีเส้นทางจักรยานให้ได้ไปเสริมสุขภาพกันด้วย เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของเพชรบูรณ์ ที่ต้องหาเวลาไปเยือนให้ได้

ที่มาข้อมูล : SHARE THIS POST

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ