ดัน 4 แนวทางปี61 “สหกรณ์เข็มแข็ง”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแผนยกระดับสหกรณ์ ชูนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2561 หวังเชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่ สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่สมาชิก

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสหกรณ์ ว่า ตามที่ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานด้านสหกรณ์ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง การบูรณาการเพื่อให้สามารถรองรับการทำเกษตรกรรมแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงและสร้างโอกาสให้แก่สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการผลักดันให้สหกรณ์ ในปี 2561 ให้เกิดเกษตร 4.0 นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รายงานความก้าวหน้า ดังนี้

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการยกระดับชั้นสหกรณ์ จากปี 2558 มีสหกรณ์ชั้น 1 – 2,252 แห่ง ชั้น 2 – 4,102 แห่ง ชั้น 3 – 788 แห่ง และชั้น 4 – 1,088 แห่ง ผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันสามารถยกระดับสหกรณ์ชั้น 1 – 3,096 แห่ง ชั้น 2 – 3,646 แห่ง ชั้น 3 – 398 แห่ง และชั้น 4 – 780 แห่ง สามารถยกระดับสหกรณ์ที่เข้มแข็ง (ชั้น 1,2) เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 85 จากเดิมร้อยละ 77 ซึ่งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 1,125 แห่ง ลดมูลค่าความเสียหายได้ถึง 29,975 ล้านบาท

       สำหรับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2561 ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายใต้ 5 มาตรการ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 2) ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4 จำนวน 15 โครงการสำคัญ 3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมสมาชิกผลิตสินค้ามาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดการตลาด และ 4) พัฒนาคนบุคลากรทั้งในหน่วยงานและสหกรณ์ โดยพัฒนา Smart Officer, Smart farmer , Smart director, Smart manager เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ